XG-02
Type:BA20D(葫芦灯,蓝色)
Size
12V35/35W
XG-03
Type
:BA20D
Size
12V35/35W
 
 
 
 
XG-04 
Type
:P15D-25-1(葫芦灯,五彩)
Size: 12V35/35W
XG-05
Type
:BA20D
Size
12V35/35W
 
 
 
 
XG-06
Type
:BA20D(葫芦灯,五彩)
Size
12V35/35W
XG-07
Type:P15D-25-1(蓝色)
Size
: 12V35/35W
 
 
 
 
XG-08
Type
:P15D-25-1(黄色,尖头)
Size
: 12V35/35W
XG-09
Type
:BA20D
Size

12V35/35W
 
 
 
 
XG-10
Type
:P15d-25-1(一爪)
             BA20D(葫芦灯,黄色)
Size
: 12V35/35W
XG-11
Type
:BA20D
Size

12V35/35W  
 
 
 
 
XG-12
Type
:P15d-25-1(一爪)
             P15D-25-1(半蓝,尖头)
Size
: 12V35/35W
XG-15
Type
:疝气石英双爪
Size
12V35/35W
12V50/50W
12V25/25W
 
 
 
 
XG-16
Type:BA20d 双管石英氙气灯
Size: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
12V50/50W
XG-17
Type
:P15d-25-1 双管石英氙气灯
Size
: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
12V50/50W
 
 
 
 
XG-18
Type:BA20d 双管石英本蓝氙气灯
Size: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
12V50/50W
XG-19
Type:P15d-25-1双管石英本蓝氙气灯
Size
: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
12V50/50W  
 
 
 
 
XG-20
Type
:P15d-25-3
Size
: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
XG-21
Type
:P15d-25-3C
Size
12V35/25W
12V35/35W
12V18/18W
 
 
 
 
XG-22
Type
:P15d-25-1(一爪) 防眩目 碘钨泡
Size
:12V25/25W
12V35/35W
6V25/25W
6V15/15W
XG-23
Type
:P15d-25-1(五彩)
Size
: 12V25/25W
12V35/35W
12V18/18W
 
 
 
 
XG-24
Type
:P15d-25-1(一爪) 防眩目 碘钨泡
Size
:12V25/25W
12V35/35W
6V25/25W
6V15/15W
XG-25
Type
:P15d-30(蓝泡)
Size:12V35/35W
12V25/25W
  6V35/35W
 6V25/25W
 
 
 
 
XG-26
Type
:P15d-25-1(one claw)
Size
:12V35/35W
 6V25/25W
12V25/25W   
12V18/18W;
12V20/20W
XG-27
Type
:BA20d (蓝泡)
Size
12V35/35W
 
 
 
 
XG-28
Type
:BA20d(twain claw)
Size: 12V25/25W 
12V35/35W
6V25/25W
6V35/35W
XG-29
Type
:P15d-25-1 (蓝泡银头)
Size
:12V35/35W       
6V25/25W        
12V25/25W
 
 
 
 
XG-30
Type
:BA20d (蓝泡)
Size
12V35/35W
xxjiamacp1.jpg (5848 字节)
XG-31
Type
:P15d-30(加长型)
Size:12V35/35W
 12V25/25W
  6V35/35W
 6V25/25W
 
 
 
 
XG-32
Type
:P15d-25-1(五彩)
Size
:12V25/25W
XG-33
Type
:P15d-25-1
Size
:12V/35/35W
 
 
 
 
XG-34
Type
:P15d-25-3
Size
12V/35/35W
XG-35
Type
:P15d-25-3C
Size
12V/35/35W
 
 
 
 
XG-36
Type
:P15d-30
Size:12V35/35W
XG-37
Type
:P15d-25-1蓝泡带碗
Size
:12V25/25W
 
 
 
 
XG-38
Type
:P15d-25-1五彩黑头
Size
:12V35/35W
XG-49
Type
: T19
Size
12V25/25W
12V35/35W
 
 
 
 
XG-50
Type: 616B35
Size:
  6V25-25W
  6V35-35W
12V25-25W
XG-51
Type
:P15D-30
Size:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
 
 
 
 
XG-52
Type
:P15D-25-3(加长)
Size:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
  6V/25/25W
XG-53
Type
:P15D-25-1(镀蓝)
Size
:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
 
 
 
 
XG-54
Type
: BA20D(带碗)
Size: 12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
XG-55
Type
:BA20D镀蓝(银头)
Size: 12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
 
 
 
 
XG-56
Type
: P15D-25-3(加长)五彩
Size:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
  6V/25/25W
XG-57
Type
: P15D-25-1镀蓝
Size
:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
 
 
 
 
XG-58
Type
: BA20D(带碗)镀蓝
Size: 12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
XG-59
Type
: P15D-25-1五彩
Size
:12V/35/35W
12V/25/25W
12V/18/18W
6V/25/25W
 
 
 
 
XG-63
Type
:P15d-25-3C(加长型)
Size:12V/35/35W
XG-67
Type
:疝气BA20D
Size

12V35/35W       
12V25/25W
 
 
 
 
XG-68
Type
:HIR
Size
: 12V35/35W
XG-73
Type
:新款BA20D
Size

12V35/35W五彩
 
 
 
 
XG-74
Type
:新款P15D-25-1
Size:12V35/35W五彩
XG-76
Type
:双管P15D-25-1黄色
Size
12V35/35W
12V25/25W
 
 
 
 
XG-77
Type
:双管P15D-25-1彩色
Size
12V35/35W
12V25/25W
XG-78
Type
:石英P15D-25-1
Size
:12V35/35W
 
 
 
 
XG-79
Type
:石英BA20D
Size
12V35/35W
XG-85
Type
:双管P15D-25-1橘黄色
Size

12V35/35W
12V25/25W
12V45/45W  
 
 
 
 
XG-86
Type
:P15D-25-1蓝泡带碗
Size
:12V35/35W
12V25/25W
12V18/18W
 
 
 
 
 
 

Car bulbs
H1
H3
H4
H7
900 Series
Motorcycle bulb
P15D-25-1
HIR
Double tube
Ordinary
BA20D
HIR
Double tube
Ordinary
P15D-25-3
P15D-25-3C
P15D-30
T19
B35
S25,G18
S25
G18
 

Copyright © 2008  Changzhou Xinguang BULB Factory All rights reserved.  
Tel : +86-0519-86351799 (0)13951211955      E-Mail : jiama@jiama.com